Algemene vragen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning of zorg kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De zorg varieert van huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagopvang of het ondersteunen van mensen met psychische problemen. Iedereen die zorg nodig heeft en het (soms) niet redt met hulp van mensen uit de omgeving, kan een beroep doen op de WMO. Gemeenten voeren de WMO uit. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor thuiszorg. Voor het aanvragen van thuiszorg hoeft u alleen contact op te nemen met Avicen. Wij kunnen de zorg meteen bij u starten en wij handelen alles af met de gemeente. Wij hebben vaste overeenkomsten met de gemeente. Dat is wel zo gemakkelijk.

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zij zijn niet langer in staat om met ondersteuning van hun sociaal netwerk, gemeente of met verpleging en verzorging aan huis zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis.

Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders verplicht een zorgverzekering. De ziektekostenverzekering dekt alle ziektekosten die niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen.
Er zijn verschillende soorten zorg, die we functies noemen. Avicen of Bureau Jeugdzorg bepaalt op basis van uw persoonlijke omstandigheden voor welke functies en hoeveel zorg u in aanmerking komt. De zorgverzekering biedt de volgende functies (soorten zorg):
•    persoonlijke verzorging
•    verpleging

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor thuiszorg. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van zorginstellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.

Meer informatie:
www.hetcak.nl of bel 0800 1925

Bij een PGB krijgt u van de gemeente een geldbedrag waarvoor u uw zorg zelf kunt regelen. In dat geval organiseert u zelf de zorg. Dat betekent wel meer geregel voor u.

Voor spoedeisende gevallen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact met ons opnemen.